Vatican

Vatican | Releasing records of Jews who sought help during the Holocaust

🇺🇸 The files are hosted on the website for the Historical Archive of the Secretariat of State’s Section for Relations with States and International Organizations.

The Vatican, by request of Pope Francis, released the digitized files of more than 2,700 Jews who sought help through Vatican channels to escape Nazi persecution before and during the Holocaust, according to an announcement by the Vatican.

The files are hosted on the website for the Historical Archive of the Secretariat of State’s Section for Relations with States and International Organizations. The archive hosts a photographic reproduction of each document and an analytical inventory that names all those requesting help.

The petitions could be used for obtaining visas or passports for expatriation, asylum, reunification with a family member, released from detention camps transfers from one concentration camp to another, news about a deported person, food or clothing, financial support, spiritual support, and other things.

“Making the digitized version of the entire Jews/Jewish people series available on the internet will allow the descendants of those who asked for help to find traces of their loved ones from any part of the world,” Archbishop Paul Richard Gallagher, Secretary for Relations with States and International Organizations, said in a June 23 article for Vatican News.

______________________________

🇵🇱 Watykan publikuje akta Żydów, którzy szukali pomocy podczas Holokaustu

———–

Akta znajdują się na stronie internetowej Archiwum Historycznego Sekretariatu Stanu Sekcji Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi.

Watykan, na prośbę papieża Franciszka, udostępnił zdigitalizowane akta ponad 2700 Żydów, którzy szukali pomocy przez kanały watykańskie w ucieczce przed nazistowskimi prześladowaniami przed i podczas Holokaustu, zgodnie z oświadczeniem Watykanu.

Akta znajdują się na stronie internetowej Archiwum Historycznego Sekretariatu Stanu Sekcji Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi. W archiwum znajduje się reprodukcja fotograficzna każdego dokumentu oraz inwentarz analityczny zawierający nazwiska wszystkich proszących o pomoc.

Petycje mogą dotyczyć uzyskania wiz lub paszportów w celu ekspatriacji, azylu, połączenia z członkiem rodziny, zwolnienia z aresztu, przeniesienia z jednego obozu koncentracyjnego do drugiego, wiadomości o deportowanej osobie, żywności lub odzieży, wsparcia finansowego i duchowego, m.in. inne rzeczy.

„Udostępnienie w Internecie zdigitalizowanej wersji całej serii „Żydzi/Żydzi” pozwoli potomkom tych, którzy prosili o pomoc, na odnalezienie śladów ich bliskich z dowolnego miejsca na świecie” – arcybiskup Paul Richard Gallagher, sekretarz ds. Stosunki z państwami i organizacjami międzynarodowymi, powiedział 23 czerwca artykuł dla Vatican News.

______________________________

🇷🇺 Ватикан обнародовал записи о евреях, искавших помощи во время Холокоста

———–

Файлы размещены на веб-сайте Исторического архива Отдела по связям с государствами и международными организациями Государственного секретариата.

Согласно заявлению Ватикана, по просьбе Папы Франциска Ватикан опубликовал оцифрованные файлы более 2700 евреев, которые обращались за помощью по каналам Ватикана, чтобы избежать преследований нацистов до и во время Холокоста.

Файлы размещены на веб-сайте Исторического архива Секции по связям с государствами и международными организациями Государственного секретариата. В архиве есть фоторепродукция каждого документа и аналитическая опись, в которой перечислены все, кто обращается за помощью.

Ходатайства могут касаться получения визы или паспорта для выезда, убежища, воссоединения с членом семьи, освобождения из-под стражи, перевода из одного концлагеря в другой, известий о депортированном лице, еды или одежды, финансовой поддержки и духовной поддержки, среди другие вещи.

«Предоставление оцифрованной версии всей серии «Евреи/еврейский народ» в Интернете позволит потомкам тех, кто просил о помощи, найти следы своих близких из любой части мира», — архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Отношения с государствами и международными организациями, говорится в статье для Vatican News от 23 июня.

Categories: Vatican

Leave a Reply