Awards

Warsaw | Cultural Solidarity Medals during the Tolerance Festival Miss Exotica 2022

🇺🇸 Warsaw, Poland | The official presentation of the Cultural Solidarity Medals during the Finals of the Tolerance Festival Miss Exotica 2022.

The medal is an expression of appreciation and thanks for the commitment to the development of contacts and cooperation between societies, nations, and races, for disseminating knowledge about other countries and cultures among societies, for eliminating prejudices against minorities, for counteracting discrimination — in particular, due to religion, skin color, worldview, and nationality — and, for charity work.

—————-

Profiles of the decorated (from the left in the photo):

Andre Gasiorowski (Israel) – a doctor, businessman, philanthropist, musician, film producer, co-founder and Chairman of Helping Hand Coalition Global Forum represents Holocaust survivors living in Israel and is associated with over 250 international partner organizations, Ambassador of Peace of the Peace Council for Human Rights and Interfaith Dialogue, Knight of the Order and Star of St. Stanislaus, Advisory Board Member to Global Wealth Forum, Chairman of the General Assembly of the International Alliance of World Nations (IAWN), General Secretary of the International Congress of World Nations, a member of the Presidium of the Israel Veterans Association, and more.

Paweł Mordziński (Poland) Płock businessman and philanthropist. He is financially and personally involved in the Great Orchestra of Christmas Charity, helps people in need, is one of only a few thousand Poles honored with the Henryk Jordan Medal for helping those in need as the highest recognition of the Society of Friends of Children. On a daily basis, he is a businessman associated with the energy, water supply, construction, road and even catering industries.

Amnon Shiboleth (Izrael) – Founder of Shibolet & co law firm in Tel Aviv, one of the leading international law firms in Israel, with more than 300 lawyers, Chairman of the board of Blue City, one of the largest shopping malls in Poland and Vila Metro, both located in Warsaw Poland. He is also a member of the board of numerous entities in various jurisdictions: the USA, the Netherland, Poland, the United Kingdom, the Philippines, and more.

Ahmed Obaid Al Mansoori (UAE) – Founder of the Strategists Center in Dubai focused on the Middle East Geo-political affairs, Founder of the Crossroads of Civilizations Museums, Founder of the First Holocaust Memorial Gallery in the Arabic and the Islamic world, a former member of UAE governing structure – Federal National Council, he held the position as Director of the Department of Economic Development in Dubai, Vice Chairman and Director General of the Emirates Institution for Advanced Science & Space Technology (EIAST), Deputy Chairman of the Committee on Foreign Affairs, Petroleum and Mineral Resources, Agriculture and Fisheries, Chairman of Islamic Affairs, Chairman of FNC Committee on Political Culture Development, and more.

Boaz Harpaz (Israel) advisor on security and cybersecurity of governments of many countries, a high-ranking Israeli intelligence officer in reserve, a Board member of the Helping Hand Global Forum, an Ambassador of Peace of the Peace Council for Human Rights and Interfaith Dialogue, and more.

______________________

🇵🇱 Warszawa, Polska | Uroczyste wręczenie medali Solidarności Kulturowej podczas Finału Festiwalu Tolerancji Miss Egzotica 2022.

Medal jest wyrazem uznania i podziękowania za zaangażowanie w rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami, narodami i rasami, za upowszechnianie wiedzy o innych krajach i kulturach wśród społeczeństw, za likwidację uprzedzeń wobec mniejszości, za przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na religia, kolor skóry, światopogląd,

obywatelstwo, do pracy charytatywnej.

—————-

Profile dekorowanych (od lewej na zdjęciu):

Andrzej Gąsiorowski (Izrael) lekarz, biznesmen, filantrop, muzyk, producent filmowy, współzałożyciel i przewodniczący Helping Hand Coalition Global Forum reprezentujące ponad 50,000 ocalałych z Holokaustu mieszkających w Izraelu i związane z ponad 250 międzynarodowymi organizacjami partnerskimi, Ambasador Pokoju Pokoju Rada Praw Człowieka i Dialogu Międzywyznaniowego, Kawaler Orderu i Gwiazdy św. Stanisława, członek Rady Doradczej Global Wealth Forum, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Sojuszu Narodów Świata (IAWN), Sekretarz Generalny Międzynarodowego Kongresu World Nations, członek Prezydium Izraelskiego Stowarzyszenia Weteranów.

Paweł Mordziński (Polska) Płocki biznesmen i filantrop. Zaangażowany finansowo i osobiście w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pomaga potrzebującym, jest jednym z zaledwie kilku tysięcy Polaków uhonorowanych Medalem Henryka Jordana za pomoc potrzebującym jako najwyższe wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na co dzień biznesmen związany z branżą energetyczną, wodociągową, budowlaną, drogową, a nawet gastronomiczną.

Amnon Shiboleth (Izrael) – Założyciel kancelarii Shibolet & co w Tel Awiwie, jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych w Izraelu, zatrudniającej ponad 300 prawników, Prezes Zarządu Blue City, jednego z największych centrów handlowych w Polsce oraz Vila Metro, oba zlokalizowane w Warszawie Polska. Jest również członkiem zarządu wielu podmiotów w różnych jurysdykcjach: USA, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Filipinach i innych.

Ahmed Obaid Al Mansoori (ZEA) – założyciel Strategists Centre w Dubaju zajmujący się sprawami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie, założyciel Muzeów Rozdroża Cywilizacji, założyciel Pierwszej Galerii Pamięci Holokaustu w świecie arabskim i islamskim, były członek struktury zarządzającej ZEA – Federalna Rada Narodowa, pełnił funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Dubaju, wiceprzewodniczącego i dyrektora generalnego Emirates Institution for Advanced Science & Space Technology (EIAST), zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych , ropa naftowa i zasoby mineralne, rolnictwo i rybołówstwo, przewodniczący ds. islamu, przewodniczący Komitetu ds. Rozwoju Kultury Politycznej FNC i nie tylko.

Boaz Harpaz (Izrael) doradca ds. bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa rządów wielu krajów, wysokiej rangi izraelski oficer wywiadu w rezerwie, członek zarządu Helping Hand Global Forum, ambasador Pokoju Rady Praw Człowieka i Dialogu Międzywyznaniowego.

_____________________________

🇷🇺 Варшава, Польша | Торжественное вручение Медалей Культурной Солидарности во время Финала Фестиваля Толерантности Мисс Экзотика 2022.

Медаль является выражением признания и благодарности за участие в развитии контактов и сотрудничества между обществами, нациями и расами, за распространение среди обществ знаний о других странах и культурах, за устранение предубеждений в отношении меньшинств, за противодействие дискриминации, в частности, вследствие религия, цвет кожи, мировоззрение,

гражданства, для благотворительной деятельности.

—————-

Декорированные профили (слева на фото):

Андре Гонсиоровски (Израиль), врач, бизнесмен, филантроп, музыкант, кинопродюсер, соучредитель и председатель Глобального форума Коалиции «Рука помощи», представляет переживших Холокост, живущих в Израиле, и связан с более чем 250 международными партнерскими организациями, Послом мира и Совета по правам человека и межконфессиональному диалогу, кавалер ордена и звезды Св. Станислава, член Консультативного совета Форума глобального благосостояния, председатель Генеральной ассамблеи Международного альянса наций мира (IAWN), генеральный секретарь Международного конгресса наций мира, член президиума Ассоциации ветеранов Израиля и др.

Павел Мордзинский (Польша) Плоцкий бизнесмен и меценат. Он финансово и лично участвует в Большом оркестре Рождественской благотворительности, помогает нуждающимся и является одним из нескольких тысяч поляков, удостоенных медали Хенрика Йордана за помощь нуждающимся в качестве высшей награды Общества друзей детей. Ежедневно бизнесмен связан с энергетикой, водоснабжением, строительством, дорожным строительством и даже общепитом.

Амнон Шиболет (Израиль) – основатель юридической фирмы Shibolet & co в Тель-Авиве, одной из ведущих международных юридических фирм в Израиле, в которой работают более 300 юристов, председатель правления Blue City, одного из крупнейших торговых центров в Польше. и Vila Metro, оба расположены в Варшаве, Польша. Он также является членом правления многих организаций в различных юрисдикциях: США, Нидерланды, Польша, Великобритания, Филиппины и другие.

Ахмед Обаид Аль Мансури (ОАЭ) – основатель Центра стратегов в Дубае, занимающийся геополитическими вопросами на Ближнем Востоке, основатель музеев «Перекресток цивилизаций», основатель Первой Мемориальной галереи Холокоста в арабском и исламском мире, бывший член Структура управления ОАЭ – Федеральный национальный совет, занимал должности директора Департамента экономического развития Дубая, заместителя председателя и генерального директора Эмиратского института передовых наук и космических технологий (EIAST), заместителя председателя Комитета по иностранным делам, нефти и минеральным ресурсам, сельскому хозяйству и Рыбное хозяйство, председатель по исламу, председатель комитета по развитию политической культуры ФСК и другие.

Боаз Харпаз (Израиль) советник по безопасности и кибербезопасности правительств нескольких стран, высокопоставленный офицер израильской разведки в резерве, член правления Глобального форума «Рука помощи», посол мира в Совете по правам человека и межконфессиональному диалогу и другие.

Categories: Awards, Poland

Leave a Reply