Government metings

Vatican | Private audience with H.H. Pope Francis

SS. Francesco –

🇺🇸 Dr. Andre Gasiorowski, Chairman of Helping Hand Global Forum had the great privilege to attend a 45-minute private audience with H.H. Pope Francis at his private library in the Vatican.

During the audience, the delegation members discussed topics related to the situation of the Druze ethnic minority in Israel and the Middle East, the problems of regional interfaith dialogue, and efforts to preserve stories of Christians who saved the lives of Jews during the Holocaust.

Members of the delegation received from H.H. Pope Francis gifts – the Official Medal for the Ninth Year of Pope Francis’ pontificate, and two Encyclicals of the Holy Father Francis: “Fratelli Tutti” on Brotherhood and Social Friendship, and “Laudaro Si” on Care for Our Common Home.

After the private audience delegation was invited to a private exclusive three-hour tour of the major art galleries of the Vatican Museums, visiting all complex papal chambers in the Sistine Chapel, St. Peter’s Cathedral, and the fascinating Vatican Museums Paper Restoration Laboratory.

Vatican Media and Vatican Press, the central press of the Vatican, published worldwide this visit in all languages.


🇷🇺 Д-р Андре Гасиоровски, председатель Глобального Форума «Руки Помощи Израилю», имеет большую честь присутствовать на 45-минутной частной аудиенции с Его Высочеством Папой Франциском в его частной библиотеке в Ватикане.

Его Высочество Папа Франциск принял делегацию Всемирного совета мира по правам человека и межконфессиональному диалогу (СКП) во главе с шейхом Бадером Касемом вместе с другими послами мира Д-р Андре Гасиоровским и Хадасом Шмуэли, а также Боазом Харпазом, который был исполнительным координатором визита.

Во время аудиенции члены делегации обсудили с HH. Папа Франциск о темах, связанных с положением этнического меньшинства друзов в Израиле и на Ближнем Востоке, проблемами регионального межконфессионального диалога, и усилиями по сохранению истории христиан, спасших жизни евреев во время Холокоста

Члены делегации получили от ДХ Подарки Франциска – Официальная медаль к девятому году понтификата Папы Франциска и две энциклики Папы Франциска: “Fratelli Tutti” о братстве и социальной дружбе и “Laudaro Si” о защите нашего общего дома.

После закрытой аудиенции делегация была приглашена на эксклюзивную частную трехчасовую экскурсию по основным художественным галереям музеев Ватикана с посещением всего комплекса папских палат в Сикстинской капелле, собора св. Петра и увлекательной Лаборатории реставрации документов Музея Ватикана.

Vatican Media и Vatican Press, центральная пресса Ватикана, опубликовали информацию об этом визите по всему миру на всех языках.


🇵🇱Dr Andrzej Gąsiorowski, przewodniczący Helping Hand Global Forum z wielkim przywilejem uczestniczenia w 45-minutowej prywatnej audiencji z Jego Świątobliwością Papieżem Franciszkiem w jego prywatnej bibliotece w Watykanie.

Jego Świątobliwość Papież Franciszek przyjął delegację Światowej Rady Pokoju ds. Praw Człowieka i Dialogu Międzywyznaniowego (UPC) pod przewodnictwem Szejka Badera Kasema wraz z innymi Ambasadorami Pokoju, Dr Andrzejem Gąsiorowskim i Hadasą Szmueli oraz Boazem Harpazem, który był koordynatorem wykonawczym wizyty.

Podczas audiencji członkowie delegacji dyskutowali z HH. Papież Franciszek na tematy związane z sytuacją mniejszości etnicznej druzów w Izraelu i na Bliskim Wschodzie, problemami regionalnego dialogu międzywyznaniowego, oraz staraniami o zachowanie historii chrześcijan ratujących życie Żydów w czasie Holokaustu.

Członkowie delegacji otrzymali od J.Ś. Franciszka dary – Oficjalny Medal na Dziewiąty Rok pontyfikatu Papieża Franciszka oraz dwie encykliki Ojca Świętego Franciszka: „Fratelli Tutti” o Braterstwie i Przyjaźni Społecznej oraz „Laudaro Si” o Opiece dla naszego wspólnego domu.

Po prywatnej audiencji delegacja została zaproszona na ekskluzywną, prywatną, trzygodzinną wycieczkę po ważniejszych galeriach sztuki Muzeów Watykańskich, zwiedzając cały kompleks komnat papieskich w Kaplicy Sykstyńskiej, po Katedrze św. Piotra i fascynującym Laboratorium Restauracji Dokumentów Muzeum Watykańskiego..

Watykańskie media i centralna prasa Watykanu, opublikowały tę wizytę na całym świecie we wszystkich językach.


Photo album: https://agasiorowski.smugmug.com/Special-moments/Vatican-Papal-Audience/

Categories: Government metings, Vatican

Tagged as: ,

Leave a Reply