Art-B

Sprawa Art-B: Kalendarium wybranych wydarzeń

art-b logo 01

Kalendarium wybranych wydarzeń związanych z Art-B i BHK:

22.07.1991   

Art-B ratuje Ursusa przed bankructwem. Po spotkaniu w Ursusie Premier Jan Krzysztof Bielecki zarządził służbom specjalnym działania operacyjne celem zniszczenia Art-B. Jak sam stwierdził: “Art-B nie rozwinął się dlatego, że myśmy rządzili. To my go najpierw operacyjnie, a potem wszelkimi innym środkami prawnymi zlikwidowaliśmy.”

04.08.1991   

Bogusław Bagsik i Andrzej Gąsiorowski przekazują 95% udziałów spółki Art-B w powiernictwo Bankowi Handlowo Kredytowemu (BHK) w Katowicach jako zabezpieczenie wzajemnych rozliczeń. Ryszard Janiszewski – Przewodniczący zarządu BHK, jednym z sygnetariuszy ze strony BHK. Według podpisanej określono poziom rozliczenia Art-B względem BHK na ok. 400 mill PLN. Po rozliczeniu należności z majątku Art-B udziały spółki Art-B miały być zwrócone jej właścicielom (Bogusławowi Bagsikowi i Andrzejowi Gąsiorowskiemu) bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

05.08.1991

Spotkanie Ryszarda Janiszewskiego z wiceministrem Stefanem Kawalcem w Ministerstwie Finansów. Minister Finansów Leszek Balcerowicz zarządał od Ryszarda Janiszewskiego przekazania udziałów spółki Cocom na rzecz wskazanego podmiotu. Ryszard Janiszewski odmawia.

06.08.1991   

Zbrojna akcja służb bezpieczenstwa (47 oddziałów UOP, GROM, żandarmeia wojskowa, policja) na 35 siedzib Art-B w całej Polsce z polecenia Premiera RP Jana Krzysztof a Bieleckiego pod pozorem zabezpieczenia dokumentów.

06.08.1991   

Początek trwającej trzy następne dekady zmasowanej publiczej oszczerczej kampanii wszystkich polskich mediów przeciwko Andrzejowi Gąsiorowskiemu i Bogusławowi Bagsikowi przedstawiając ich jako bohaterów największej afery gospodarczej w historii III RP.

07.08.1991   

Powołanie nieformalnego komitetu do nadzorowania i prowadzenia działalności Art-B (tzw. Komitet d.s. Art-B), składającego się z przedstawicieli NBP (Wiceprezes Andrzej Topiński), UOP (gen. Wiktor Fonfara, płk. Adam Debiec), prokuratury (prokurator Kazimierz Radomski), ministerstwa finansów (wiceminister Stefan Kawalec).

08.08.1991

Prezyden RP Lech Wałęsa rozpoczyna publiczą oszczerczą kampanię przeciwko Andrzejowi Gąsiorowskiemu i Bogusławowi Bagsikowi przedstawiając ich jako największych w historii Polski oszustów których on “puści w skarpetkach”.

14.08.1991 (???)

Premier Jan Krzysztof Bielecki wzywa Ryszarda Janiszewskiego i zarządał przekazania udziałów spółki Cocom (właściciel 50% akcji banku BHK) na rzecz wskazanego podmiotu. Ryszard Janiszewski odmawia. Tego samego dnia został zmuszony do opuszczenia kraju na wiele lat pod groźbą aresztowania. Premier Jan Krzysztof Bielecki uruchamia procedury operacyjne przeciwko Art-B, Bagsikowi i Gąsiorowskiemu. Rozpoczyna się trwająca ponad 25 lat zorganizowana grabież majątku BHK i Art-B.

16.08.1991  

Na dzień przed przedstawieniem zarzutów prezesom Art-B, ówczesny szef UOP Andrzej Milczanowski, wiceminister finansów Stefan Kawalec i Robert Koński z tegoż ministerstwa na polecenie premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego i wicepremiera Leszka Balcerowicza, spotkali się z ambasadorem USA Thomasem Simonsem, oraz przedstawicielami CIA – Billem Noryille z sekcji politycznej ambasady i Jackiem Spilsbury z sekcji ekonomicznej. Ministrowie zwrócili się do ambasadora o pomoc w uzyskaniu ekspertów amerykańskich, którzy pomogliby w zlokalizowaniu środków Art B, w ich zablokowaniu i odzyskaniu”. Polski rząd o pomoc w ściganiu „aferzystów” prosił także Brytyjczyków (MI6) i Izrael (Mossad).

20.08.1991

Pod naciskiem, Andrzej Topiński – wiceprezes NBP ustanawia Zarząd Komisaryczny w BHK. Tadeusz Głuszczuk (później Andrzej Witak) i Zygfryd Blochel mianowani komisarzami. Poprzedni właściciele BHK, w tym Ryszard Janiszewski zostają ubezłasnowolnieni. Oficjalna przyczyna – rzekomy niedobór kapitału banku BHK w kontekscie przejęcia udziałów Art-B. Jednakże w tym czasie suma bilansowa BHK wynosiła około 1 miliarda dolarów, a wartość majątku holdingu Art-B to ponad 1.5 miliard dolarów. W skład majątku Art-B i BHK wchodziły udziały w kilkuset firmach w kraju i za granicą, w tym w banku BRE, Towarzystwie Ubezpieczeniowym WARTA, Fortrade Leasing S.A., GTL-port lotniczy Katowice Pyrzowice, Przedsiębiorstwo Usług Lotniczych Turavia, Polmozbyt Katowice, Fundacja Lubiąż (Pałac w Lubiążu), Towarzystwo Ubezpieczeniowe T U. Fenix S.A, Agencja Ubezpieczeniowa – Partner, Bank Progress S.A. Poznań, Browary Żywiec, Browar Okocim S.A., Elektrim, Wólczanka, Gazeta Krakowska, Echo Krakowa, Wieczór Katowice, Trybuna Opolska, Wieczór Wrocławia, Wprost, i wiele innych. Art-B posiadało kilkaset firm w 50 krajach. Obrót holdingu Art-B to 22 miliarda dolarów za rok 1990-1991, kontrakty wartość miliardów dolarów – podpisane z zagranicznymi kontrahentami z 130 firm. Art-B posiadała depozyty w wysolości kilkuset milionów w polskich bankach. Udziały Art-B w firmach warte według dzisiejszej wartości rynkowej wynosiły ponad 2,5 miliarda dolarów.

1991.11.12

Postanowienie prokuratury o tymczasowym aresztowaniu oraz o poszukiwaniu listem gończym Andrzeja Gąsiorowskiego.

03.01.1992   

Decyzja Zarządu Komisarycznego BHK o likwidacji spółki Art-B. Jerzy Cyran mianowany likwidatorem Art-B.

05.02.1992

Podczas pierwszego w historii spotkania z prezydentów RP i Izraela, Prezydent Lech Wałęsa zwrócił się do Prezydenta Izraela Chaima Herzoga z prośbą o “wydalenie z Izraela do Polski aferzystów Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Bagsika.”

31.03.1992

Decyzja Nr 01/92 nowo mianowanej Prezez NBP – Hanny Gronkiewicz Waltz o likwidacji banku BHK i powołaniu na likwidatorów Zygfryda Blochela oraz Andrzeja Witaka.

31.12.1992

Raport likwidatora BHK do NBP o bilansie likwidacji BHK oraz ArtB. Stwiardza w nim, iż zadłużenie Art-B wynosi 4.1 bln zł (400 mil PLN) plus 2,8 bln (280 mln PLN) naliczonych odsetek. Określa iż z likwidacji Art-B można odzyskać jedynie 1 bln zł (100 mil PLN). Określa wartość gwarancji PKO BP udzielonych Art-B na 6 bln zł (600 mil PLN).

15(?).02.1992

Komitet d.s. Art-B mianuje Adwokata Elyahu Mirona na przedstawiciela likwidatora Art-B Jerzego Cyrana w Izraelu na bazie rekomendacji wiceministra finansów – Stefana Kawalca. W porozumieniu i za zgodą NBP i BHK zostaje podpisana umowa prowizyjna pomiędzy adwokatem Mironem a likwidatorem Art-B Jerzym Cyranem, na bazie której kancelaria Elyahu Mirona otrzyma w przyszłości ponad 150 milionów PLN (!!!) za świadczone usługi.

30.03.1992   

Pomimo sprzeciwu Zarządu BHK, Prezes NBP Hanna Gronkiewicz Waltz podejmuje decyzję (nr. 1/92) o postawieniu BHK w stan likwidacji. Zarząd BHK wskazuje iż nie został wyczerpany tryb postępowania naprawczego, oraz że BHK ma wystarczające środki na pokrycie zadłużenia Art-B. Andrzej Witak i Zygfryd Blochel mianowani likwidatorami BHK. NBP ustanawia nadzór nad likwidacją BHK.

28.08.1993

Bagsik i Gasiorowski przedkładają na ręce Prezydenta RP Lecha Wałęsy propozycję przekazania w zastaw w dyspozycję polskiego rządu 50% udziałów w firmie PAZ – największej firmie energetycznej w Izraelu posiadającej obroty ponad 1 miliarda USD, kontrolującej 42% rynku energii w Izraelu. Pomimo pozytywnej rekomendacji i starań służb polskiego wywiadu, Prezes NBP – Hanna Gronkiewicz Waltz odmawia, argumentując, iż “izraelscy właściciele ustosunkowaliby by się do tej propozycji negatywnie”. NBP zalecił odsprzedaż partnerom izraelskim udziałów za kwotę 80 milionów USD. Dzisiejsza wartość firmy PAZ to ponad 2 miliardy USD.

12.08.1993   

Prokurator Kazimierz Radomski nakazuje likwidatorowi Art-B dokonanie na potrzeby śledztwa odpowiedznich korekt w opini biegłych dot. bilansu Art-B i przeksięgowanie zysków jako straty.

01.01.1996   

Zgodnie z zaleceniem NBP, Bogusław Bagsik sprzedaje akcje PAZu po zaniżonej cenie za kwotę 80 milionów USD. Adwokat Elyahu Miron otrzymuje z tej kwoty 15 milionów USD.

21.07.2006   

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) powołana na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów. KNF przejmuje od NBP nadzór nad likwidacją BHK i Art-B.

15.03.2012 

Wniesienie przez Andrzeja Gąsiorowskiego Skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie Skarżący zarzuca, że działając przez swoje organa Prokuratury, Rzeczpospolita Polska dopuściła się w jego sprawie rażącego i trwałego naruszenia praw człowieka zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w postaci prawa do legalności i rzetelnego postępowania sądowego, prawa własności, prawa do nieprzedłużania procedur prawnych, równego traktowania, i inncyh.

07.02.2014

Postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa w sprawie prowadzonej przeciwko Andrzejowi Gąsiorowskiemu podejrzanemu o czyn z art. 201 k.k. ustawy z 1969, dot. rzekomego zagarnięcia przez niego mienia społecznego znacznej wartości, wydane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, potwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie.

22.09.2014  

W Izraelu zostaje zawarta ugoda w procesie przeciwko rodzinie Liebermanów, na mocy której Art-B otrzymuje 67 milionów USD. Adwokat Elyahu Miron otrzymuje z tej kwoty 20 milionów USD.

27.03.2015    

Bagsik i Gąsiorowski do KNF z prośbą o zamianę likwidatora BHK. W dniu 26.11.2015 otrzymują z KNFu odmowną decyzję.

30.05.2015    

Bagsik i Gąsiorowski zawiadomia Prokuraturę o możliwości popełnienia przestepstwa przez Jerzego Cyrana i innych.

15.10.2015

Prokuratura Apelacyjna Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej w Katowicach wszczęła śledztwo (Sygnatura akt Ap V Ds. 69/15 RPS-1/2015) z zawiadomienia Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Bagsika o możliwości popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 kk, art. 296 § 1 kk i innych przez likwidatora Art-B Sp. z o.o. – Jerzego Cyrana i innych, którzy z popełnienia przestępstwa czynili sobie stałe źródło dochodu, lub działali w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa.

01.08.2018

W wyniku 27 lat likwidacji Art-B bank BHK odzyskał 1.2 miliarda PLN. Saldo należności Art-B do BHK wynosiło 400 milionów złotych plus nienaleznie naliczone odsetki. Poza ewidencją likwidatorów pozostał roztrwoniony majątek Art-B oraz BHK wartości kilku miliardów złotych.

ciąg dalszy nastąpi…..

Categories: Art-B

Tagged as:

Leave a Reply