Art-B

Likwidacja Art-B: Wprowadzenie

CALENDARIUM

 • 10.02.1989 Założenie Art-B. Kapitał zakładowy wynosił 10 zł (po denominacji)
 • 04.08.1991 BHK (Bank Handlowo Kredytowy) przejmuje akcje Art.B of Bagsika i Gąsiorowskiego.
 • 20.08.1991 NBP powołuje nadzór komisarycznego nad BHK.
 • 01.01.1992 Postawienie Art-B w stan likwidacji przez BHK.
 • 30.03.1992 Postawienie BHK w stan likwidacji przez  NBP.
 • Art-B i BHK nigdy nie postawiono w stan upadłości. 
 • Przeciwko Art-B nie wytoczono ani jednej sprawy sądowej

LIKWIDACJA ART-B
 • Wbrew przepisom, przy rozpoczęciu likwidacji nie sporządzono bilansu otwarcia likwidacji. Jest to działanie sprzeczne z prawem.
 • Spółka Art B w likwidacji nie ma Rady Nadzorczej.
 • W okresie początkowym likwidacja była nadzorowana przez nieformalną komisję z udziałem prokuratora, przedstawicieli NBP, Ministerstwa Finansów, oraz UOPu.
 • Prokuratura (prokurator Kazimierz Radomski) osobiście nadzorował tworzenie dokumentacji finansowej Art-B, zalecając biegłym i likwidatorowi dokonywanie odpowiednich zmian (zakaz wykazywania zysków, księgowanie aktywów na poczet strat), by wyniki pasowały do koncepcji śledztwa. (link => 08.12.1993 )
 • Pierwszy bilans powstał w 1993 – dopiero w dwa lata po rozpoczęciu likwidacji. 
 • Likwidacja trwa już 21 lat.
LIKWIDATORZY
 • Od maja 2006 r. czynności likwidacyjne prowadzi wyłącznie w siedzibie w Katowicach, gdzie pracują dwie osoby (Jerzy Cyran (77), xxxx). 
 • Jerzy Cyran był wicewojewodą katowickim w okresie stanu wojennego. Jest współodpowiedzialnym za masakrę górników w kopalni “Wujek”. 
 • Został mianowany likwidatorem przez bankowców z BHK.
 • W każdym roku swojej działalności likwidator wykazuje astronomiczne koszty likwidacji, na które składają się pensje i odsetki naliczane BHK – jedynemu właścicielowi Art-B.
 • Przyklady wynagrodzenia rocznego członków Zarządu: 1.6 mil zł (2003), 1.4 mil zł (2004). 
 • Za okres 20 lat wynagrodzenie dla likwidatorów to 30 mil. zł. 
 • Spółka udziela pożyczek  z ZFŚS wszystkim pracownikom, w tym Likwidatorowi.
ZYSKI
 • Środki finansowe uzyskane z likwidowanego majątku pozwoliły na bieżące regulowanie zadłużenia wobec Banku Handlowo Kredytowego S.A. w Katowicach. 
 • Na poczet zadłużenia przekazano następujące kwoty po przeliczeniu na USD:
 
 
GRABIEŻ MIENIA ART-B
 • Do 2011 na poczet spłaty zadłużenia Art-B przekazało 620 mil  (260 mll USD).
 • Pomimo tego, na dzień dzisiejszy zadłużenie Art-B do NBP jest większe niż 21 lat temu przed rozpoczęciem likwidacji.
 • Spółka Art “B” w likwidacji przez te 20 lat tylko dwa razy była na plusie – w 1996 i 2008 r. Poza tym przynosi straty milionowe (np. w 2011 r.  strata 5.7 mln).
 • Umowy zbycia wskazują sprzedaż majątku po znacznie zaniżonych cenach. W okresie likwidacji od 1.01.1992 r. do 31.12.2004 r. zawarto ogółem 741 transakcji, na które składają się:
  – nieruchomości (działki): 73
  – traktorów: 76
  – samochodów: 106
  – samolotów: 8
  – sprzęt TV – AGD: 27
  – urządzeń: 35
  – tow. spożywczych: 29
  – tekstylii: 6
  – różnych: 8
  – akcji: 33
  – udziałów: 82

BILANSE LIKWIDACJI ART-B

 • 2011: Przychody ze sprzedaży produktów, operacyjne i finansowe: 580 tys. zł. Wynagrodzenia + ubezpieczenia: 470 tys zł. Koszty uzyskania przychodów: 6.3 mil zł, w tym koszty finansowe 5.6 mil zł (!!!!). Wynik finansowy za 2011 – strata 5.7 mil zł.
 • 2004: przychód: 2.2 mil zł, koszty uzyskania przychodu 10 mil zł, wynik za 2004 – strata 9.2 mil zł.
 • 2003: przychód 2.1 mil zł, koszty 10 mil zł, wynik za 2003 – strata 8.2 mil zł.
 • 2002: przychód 3.2 mil zł, koszty 16.4 mil zł, wynik za 2002 – strata 13.2 mil zł.
 • Podobne rezultaty bilansów przedstawiono w latach 1992-2010.
IZRAELSCY ADWOKACI
 • W 1993 likwidator Art-B odrzucił propozycję Bagsika i Gąsiorowskiego aby przekazać akcje PAZu w zastaw dla Art-B / NBP na poczet spłacenia zadłużenia. Dzisiejsza wartość akcji PAZ to 2 miliardy USD. Zyski tej firmy w 100% pokryły by jakiekolwiek zadłużenie Art-B do Polskiego Systemu Bankowego.
 • Jednocześnie za namową izraelskich właścicieli 50% akcji PAZu – w 1993 likwidator Cyran wszczął proces w Izraelu przeciwko Bagsikowi i Gąsiorowskiemu. Adwokat Miron został przedstawicielem Art-B i właścicieli PAZu. W 1996 likwidator Art-B wypłacił prowizję izraelskiemu adwokatowi Mironowi w wysokości 12.7 mill USD za prowadzenie sprawy (przez 5 lat) zwrotu przez Bagsika i Gąsiorowskiego sumy 80 mil USD.
 • W 1996 likwidator Cyran wszczął proces w Izraelu przeciwko właścicielom PAZu. Adwokat Miron został przedstawicielem Art-B. W 2014 likwidator Art-B wypłaci prowizję izraelskiemu adwokatowi Mironowi (reprezentującego Art-B) w wysokości ponad 20 mil USD za prowadzenie (przez 16 lat) sprawy zwrotu przez właścicieli PAZu pieniędzy ukrytych przed likwidatorem Art.B. 
OBRAZY ART-B
 • W 2009 przeniesiono własność kolekcji obrazów Art-B wartości 6.3 mil zł do BHK. W wyniku tego naliczono podatek VAT w kwocie 1.1 mil zł.
LIKWIDACJA BANKU HANDLOWO-KREDYTOWEGO (BHK)
 • Jedynym aktywem banku BHK jest Art-B w likwidacji. Jedyną działalnością jest przekazywanie środków uzyskanych z likwidacji Art-B i przekazywanie do NBP.
 • Od samego początku czynności likwidacyjne prowadzi wyłącznie w siedzibie w Katowicach, gdzie pracują dwie osoby (Zygfryd Blochel (74), Bernard Śmieszek (82). 
 • Obydwaj likwidatorzy są bankowcami.
 • Bilans za rok obrotowy 2011: suma bilansowa 1.8 miliarda zł.
 • Wyciąg z bilansu BHK za 2011: udział kosztów z tytułu wynagrodzeń w łącznej kwocie kosztów: 49.1%; w łącznej kwocie przychodów: 8.7%. 
FIKCYJNE KARNE ODSETKI
 • Straty w likwidacji są wynikiem jednostronnego naliczania karnych odsetek od Art-B na rzecz jej właściciela – BHK. Jest to działanie niezgodne z prawem.
 • BHK będąc jedynym właścicielem akcji Art-B oraz zarządcą likwidacji jej majątku – nalicza karne odsetki od niespłaconego zadłużenia. 
 • Odsetki są księgowane jako zysk i opodatkowywane.
SPŁATA ZADŁUŻENIA ART-B DO NBP
 • W wyniku przebiegu procesu likwidacji Art-B oraz BHK większość środków jest konsumowana na koszta likwidacji (wypłaty dla likwidatorów, podatki, opłaty sądowe, adwokaci, eksperci), a przede wszystkim naliczaniem FIKCYJNYCH odsetek 
 • Znaczna część środków uzyskanych z likwidacji Art-B nie trafia to NBP / Systemu Bankowego.
 • Klasyczny mechanizm “białego” filtrowania zysków w okresie dwóch dekad na rzecz wąskiej grupy osób cywilnych (bankowców z BHK) kosztem Systemu Bankowego i Skarbu Państwa.
 • Rozciągnięcie likwidacji w nieskończoność daje możliwość nieskończonego czerpania zysków z likwidacji osób zaangażowanych.

Categories: Art-B