Articles

How I went through CoVid-19

🇺🇸 How I went through CoVid-19 🇵🇱 Jak przeszedłem przez CoVid-19 🇷🇺 Как я перенес CoVid-19


🇺🇸 In mid-August of the same day, I, three people from my immediate family (including one pregnant, one vaccinated, two while traveling in the US), and two people from the Foundation’s closest team independently contracted CoVid.

In my case, on the first day there was a sudden fever of 39.0 C. In line with the principle of immediate reaction to the emerging viremia, prepared for this situation I started therapy with the following medications:

 • Doxycycline 100mg every 12 hours (I chose this antibiotic instead of Azithromycin 250mg)
 • Ivermectin 12mg daily for the first 4 days
 • Aspirin Cardio 10mg (a substitute for low molecular weight Heparin)
 • Melatonin 10mg
 • Optalgin 500mg (antipyretic)
 • Salbutamol spray (bronchial protection)
 • Zinc 130mg
 • Vitamin D3 5,000 IU
 • Vitamin C 1,000mg
 • L-Arginin 750mg (Nitric Oxide precursor)

The temperature stabilized after 24 hours. After three days, the symptoms of discomfort and fatigue were gone. The only side effect of the disease was the feeling of a metallic taste when drinking water. Throughout my illness, I tried to sleep as many hours as possible (16-18 hours a day), consumed large amounts of water and sour milk. I waited 10 days in self-isolation for the virus to complete its multiplication cycle. After 14 days, in full health, I ended the quarantine.

The rest of the family and team members were treated in a similar way (people traveling in the US used additional The rest of the family and team members were treated in a similar way (people traveling in the US used additional Hydroxychloroquine instead of Ivermectin). Everyone recovered and returned to work in full strength. To date, no one has any complications. During the illness, like the others, I lost 6 kg (which makes me very happy).

Four weeks after the recovery, we performed quantitative tests for the presence of IgG antibodies, and then each of us received a Recovery Certificate and a “Green Passport”.

Thank you to all my friends for their support, for your prayers, and for the positive energy transferred during the whole illness. And above I thank Almighty God for protecting us all during this disease.


🇵🇱 Jak przeszedłem przez CoVid-19

W połowie sierpnia, tego samego dnia ja, trzy osoby z mojej najbliższej rodziny (w tym jedna osoba w ciąży, jedna zaszczepiona, dwie podczas podróży w USA), oraz dwie osoby z najbliższego zespołu Fundacji niezależnie od siebie zachorowały na CoVid.

W moim przypadku w pierwszym dniu wystąpił nagły rzut gorączki 39.0 C. W myśl zasady natychmiastowej reakcji na pojawiającą się wiremię, rozpocząłem terapię z użyciem przygotowanych wcześniej na taką sytuację następujących leków:

 • Doxycylina 100mg co 12 godzin (wybrałem ten antybiotyk zamiast Azytromycyny)
 • Ivermectina 12mg dziennie przez pierwsze 4 dni
 • Aspirina Cardio 100 mg (w zastępstwie Heparyny drobnocząsteczkowej)
 • Melatonina 10mg
 • Optalgina 500mg (przeciwgorączkowo)
 • Salbutamol w aerozolu (osłonowo na oskrzela)
 • Cynk 130mg
 • Witamina D3 5,000 IU
 • Witamina C 1,000mg
 • L-Arginina 750mg (prekursor tlenku azotu)

Po 24 godzinach temperatura ustabilizowała się. Jedynym ubocznych objawem choroby było odczucie metalicznego smaku przy piciu wody. Po trzech dniach ustąpiły objawy dyskomfortu i zmęczenia. Podczas choroby starałem się spać jak największą ilość godzin (16-18 godz dziennie), pić duże ilości wody i kwaśnego mleka. Doczekałem w auto-izolacji 10 dni, by wirus zakończył swój cykl namnażania. Po 14 dniach w pełni zdrowia zakończyłem kwarantannę.

Pozostali członkowie rodziny i zespołu byli leczeni w podobny sposób (osoby podróżujące po USA stosowały dodatkowo Hydroxychloroquine zamiast Ivermyctin). Wszyscy wrócili w pełni sił do zdrowia i do pracy. Do chwili obecnej nikt nie ma żadnych powikłań. Podczas choroby podobnie jak pozostali, straciłem na wadze 6 kg (co mnie niezmiernie cieszy).

Cztery tygodnie po wyzdrowieniu wykonaliśmy testy ilościowe na obecność przeciwciał IgG, a następnie każdy z nas otrzymał Certyfikat Ozdrowieńca oraz “Zielony paszport”.

Dziękuję wszystkim przyjaciołom za wsparcie, za Wasze modlitwy, oraz pozytywną energię przekazywaną podczas całej choroby, a przede wszystkim dziękuję Wszechmogącemu Bogu za ochronę nad nami wszystkimi podczas tej choroby.


🇷🇺 Как я перенес CoVid-19

В середине августа того же дня я, три человека из моих ближайших родственников (в том числе одна беременная, один вакцинированный, двое во время путешествия по США) и два человека из ближайшей команды Фонда независимо заразились CoVid.

В моем случае в первый день было внезапное повышение температуры 39,0 ° С. Следуя принципу немедленной реакции на возникающую виремию, я начал терапию следующими препаратами, подготовленными для этой ситуации: Doxycycline 100 мг (вместо Azithromycin я выбрал этот антибиотик ), Ivermectin 3 мг, Aspirin Cardio 100 мг (как заменитель низкомолекулярного гепарина), Melatonin 10 мг, жаропонижающего средства Optalgina 500 мг, защиты бронхов – Salbutamol, высоких доз цинка, витамина D3 и витамина C, а также азотной кислоты. заменители оксидов.

Через 24 часа температура стабилизировалась. Единственным побочным эффектом заболевания было ощущение металлического привкуса при употреблении воды. Через три дня симптомы дискомфорта и усталости утихли. На протяжении всей болезни старалась как можно больше спать (16-18 часов в сутки), пить много воды и простокваши. За время болезни я похудел на 6 кг (чему очень рад). Я ждал 10 дней в самоизоляции, пока вирус завершит свой цикл размножения. Через 14 дней, полностью выздоровев, я закончил карантин.

С остальными членами семьи и членами команды были исцелены подобным образом (люди, путешествующие в США, использовали дополнительный Hydroxychloroquine вместо Ivermectin). Все выздоровели и приступили к работе. На сегодняшний день ни у кого нет никаких осложнений.

Через четыре недели после выздоровления мы провели количественные тесты на наличие антител IgG, после чего каждый из нас получил Свидетельство Оздровеньки и «Зеленый паспорт».

Спасибо всем моим друзьям за их поддержку, ваши молитвы и положительную энергию, которую они передавали на протяжении всей болезни. Прежде всего, я благодарю Всемогущего Бога за защиту всех нас во время этой болезни.


Categories: Articles, CoVid19

Tagged as:

Leave a Reply