CoVid19

Wirusologia kliniczna. Koronawirusy

[English – polski – русский]

Wirusologia kliniczna. Podrecznik dla studentow medycyny. (1973)

Zakażenia wywołane przez koronawirusy bywają czasami śmiertelne u zwierząt laboratoryjnych, ale nie u człowieka, z wyjątkiem sytuacji, w których odporność jest drastycznie zmniejszona z jakiegoś innego powodu.

Koronwirusy potrzebują zaledwie trzech dni, aby namnożyć się w drogach oddechowych w ilości wystarczających do spowodowania fatalnego samopoczucia ich ofiary.

Koronawirusy z zadziwiającą skutecznościa potrafią powtórnie atakować tych samych gospodarzy, co stanowi jedną z przyczyn, dla których wszelkie marzenia o szczepionce pozostają w sferze utopii.


Clinical virology. A textbook for medical students. (1973)

Infections from coronaviruses can sometimes be fatal in laboratory animals, but not in humans, except when immunity is drastically reduced for some other reason.

Coronviruses only take three days to multiply in the airways in sufficient quantities to cause their victim to feel terrible.

Coronaviruses are remarkably effective at re-attacking the same hosts, which is one reason why all dreams of a vaccine remain utopian.


Клиническая вирусология. Учебник для студентов-медиков. (1973)

Коронавирусные инфекции иногда приводят к летальному исходу у лабораторных животных, но не у людей, за исключением случаев, когда иммунитет резко снижается по какой-либо другой причине.

Коронвирусам требуется всего три дня, чтобы размножиться в дыхательных путях в количестве, достаточном для того, чтобы их жертва почувствовала себя ужасно.

Коронавирусы необычайно эффективны при повторной атаке одних и тех же хозяев, что является одной из причин, почему все мечты о вакцине остаются утопическими.

Categories: CoVid19

Tagged as:

Leave a Reply