Medicine

Dr. Andre Gasiorowski, MD PhD

Personal | Achievements | Biography | Medicine | Journalism | Photography | Contact


Przyrzeczenie Lekarskie

przysięga nawiązująca treścią do Deklaracji genewskiej składana przez absolwentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego uczelni medycznych w Polsce. Tekst Przyrzeczenia stanowi część Kodeksu Etyki Lekarskiej uchwalonego przez Krajowy Zjazd Lekarzy.

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: 

 

 • obowiązki te sumiennie spełniać;
 • służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
 • według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;
 • nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;
 • strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;
 • stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

PRZYRZEKAM TO UROCZYŚCIE!

1909600_121011664068_2627159_n


Doctor’s oath

I swear by the memory of all the creators and masters of medical knowledge of all mankind, especially the great people in this branch of knowledge of the benefactors of my homeland, that I will keep the obligations contained in this oath strictly according to my strength and abilities:

 • I will honor my medical teachers as well as my parents.
 • I will pass on all my knowledge and experience to my younger colleagues who signed the contract and were bound by this oath as medical law.
 • According to my colleagues, I will treat the sick for their good, as all those who are bound by the medical oath.
 • I will not give the lethal poison to anyone, even on demand, nor will I advise anyone on it.
 • In my private and professional life, I will observe the principles of morality and will not stain my honor with any act unworthy of a doctor and a citizen.
 • I will enter any of the houses as a doctor, my clem will be only the good of the sick, as I will never be guided by a deliberate act, especially lewd acts on the bodies of women and men.
 • Whatever I see or hear in people’s lives during treatment or apart from treatment, which cannot be revealed, I will keep silent about it, having it as a sacred secret.
 • Caring for the development of medical knowledge, I will never seek to find means and methods aimed at the destruction of humanity, but I will use all my strength to counteract them.

If, then, I keep this oath and do not break it, let me gain prosperity in life and art and fame in all people for all time; but if I break it and disapprove of it, let all the contrary touch me.


Клятва врача 

Клянусь памятью всех создателей и мастеров медицинских знаний всего человечества, особенно великие люди в этой области знаний благодетелей моей родины, что я буду выполнять обязательства, содержащиеся в этой клятве, строго в соответствии со своими силами и способностями:

 • Я буду чтить своих учителей-медиков, а также своих родителей.
 • Я передам все свои знания и опыт моим более молодым коллегам, подписавшим контракт и связанным этой клятвой как медицинским законом.
 • По словам коллег, я буду лечить больных на их благо, как и всех, кто связан медицинской клятвой.
 • Я никому не дам смертельный яд, даже по требованию, и не буду никому давать советы.
 • В своей личной и профессиональной жизни я буду соблюдать принципы морали и не запятнать свою честь никаким поступком, недостойным врача и гражданина.
 • Я войду в любой из домов как врач, моя клемма будет только на пользу больным, так как я никогда не буду руководствоваться преднамеренным действием, особенно непристойными действиями на телах женщин и мужчин.
 • Все, что я вижу или слышу в жизни людей во время лечения или помимо лечения, чего нельзя раскрыть, я буду молчать об этом, храня это как священную тайну.
 • Заботясь о развитии медицинских знаний, я никогда не буду искать средства и методы, направленные на уничтожение человечества, но я приложу все свои силы, чтобы противодействовать им.

Итак, если я сдержу эту клятву и не нарушу ее, позволь мне добиться процветания в жизни, искусства и славы у всех людей на все времена; но если я нарушу это и не одобряю этого, пусть все противоположное коснется меня.

______________________________________________________