ef5a2-aleksander_gawronik_lechmuszynski_pap_450

Gorzów Wielkopolski, 24.02.2005. S¹d Okrêgowy w Gorzowie Wielkopolskim z³agodzi³ wyrok S¹du Rejonowego w S³ubicach wobec by³ego senatora Aleksandra Gawronika (na zdj.), skazuj¹c go na piêæ lat wiêzienia za wy³udzenie prawie 10 mln z³otych
nienale¿nego podatku VAT w zwi¹zku z fikcyjnym wywozem papierosów kupowanych przez obcokrajowców w jego s³ubickim sklepie w latach 90-tych oraz korumpowanie celników.
PAP/Lech Muszyñski
/hm/

Leave a Reply