‘Bogus³aw Bagsik’

Warszawa, 25.09.2000r. Z powodu niespodziewanego pobytu obroñcy Bogus³awa Bagsika w szpitalu, warszawski S¹d Okrêgowy by³ zmuszony przerwaæ do pi¹tku proces by³ego wspó³w³aœciciela spó³ki Art-B i dwóch innych osób.
N/z : Bogus³aw Bagsik przed rozpraw¹
PAP-Tomasz Gzell
/bp/

Leave a Reply