‘Andrzej Duda’

Bielsko-Bia≥a, 31.10.2015. Prezydent Andrzej Duda (na zdj.) wziπ≥ udzia≥, 31 bm. w uroczystym naboøeÒstwie upamiÍtniajπcym 498. rocznicÍ Reformacji. NaboøeÒstwo zosta≥o odprawione w koúciele ewangelicko-augsburskim Jana Chrzciciela w Bielsku-Bia≥ej. (cat)
PAP/Grzegorz Momot ***ZdjÍcie do depeszy PAP pt. Prezydent podziÍkowa≥ luteranom za przechowanie wiary i polskoúci***

Leave a Reply