Gaza Strip underground METRO – Hamas real estates family luxury complexes.

Gaza Strip underground METRO – VIP terminal to militarized “civilian” Hamas real estates family luxury complexes.

Gaza Strip underground METRO – military complex with a length of more than 1000 km  of combat tunnels. Estimated cost ca $800 mill. Project financed 100% by “humanitarian help” funds from EU, UN, USA, Iran, Qatar, Japan, and other friendly countries.

Much of Hamas’s infrastructure is built in the heart of crowded civilian areas in the Gaza Strip, which means that military targets, including command and control centers, weapons production, weapons depots, military infrastructure, shafts for terrorist tunnels and combat management centers are all inside of civilian neighborhoods.


Podziemne METRO w Strefie Gazy – terminal VIP do zmilitaryzowanych „cywilnych” luksusowych rodzinnych rezydencji kompleksów Hamasu.

Podziemne METRO w Strefie Gazy – kompleks wojskowy o długości ponad 1000 km tuneli bojowych. Szacunkowy koszt to około 800 mln USD. Całosc projektu finansowana przez ze środków na „pomoc humanitarną” z UE, ONZ, USA, Iranu, Kataru, Japonii i innych zaprzyjaźnionych krajów.

Znaczna część infrastruktury Hamasu jest zbudowana w sercu zatłoczonych obszarów cywilnych w Strefie Gazy, co oznacza, że cele wojskowe, w tym centra dowodzenia i kontroli, produkcja broni, składy broni, infrastruktura wojskowa, szyby tuneli terrorystycznych i centra zarządzania walką znajdują się wewnątrz cywilnych dzielnic. 


Метро в секторе Газа – VIP-терминал для военизированных “гражданских” семейных комплексов недвижимости ХАМАС.

Метро в секторе Газа – военный комплекс с боевыми туннелями протяженностью более 1000 км. Ориентировочная стоимость около 800 миллионов долларов. Проект финансируется на 100% за счет средств «гуманитарной помощи» из ЕС, ООН, США, Ирана, Катара, Японии и других дружественных стран.

Большая часть инфраструктуры ХАМАСа построена в центре густонаселенных гражданских районов в секторе Газа, а это означает, что военные объекты, включая центры управления и контроля, производство оружия, склады оружия, военную инфраструктуру, шахты туннелей для террористов и центры управления боевыми действиями, находятся внутри жилых кварталов.

Leave a Reply