FactCheck: Palestine

The Palestinian Autonomy as an independent state entity was established for the FIRST time in 1995 as a result of the Oslo Accord. Never before in the history of mankind has there been anything called a “Palestinian State”. 

Palestyńska Autonomia jako samodzielny twór państwowy powstała po raz PIERWSZY w 1995 r w wyniku porozumienie z Oslo. Nigdy wcześniej w historii ludzkości nie było niczego zwanego „państwem palestyńskim”.

Палестинская автономия как независимое государственное образование была создана в первый раз в 1995 году в результате Соглашения в Осло. Никогда прежде в истории человечества не существовало ничего, называемого «палестинским государством». 

________________________

PALESTINE: Facts 

1516 The Turkish Empire for next 500 years rules in Palestine (known as South Syria). In those days, there was nothing that was known as a “Palestinian State.”

1914 First World War – Axis Powers (Germany, Austria, Turkish Empire) against the Allies (Great Britain, France, USA and other states). In 1918 The Allies won the war. Turkey, defeated by Great Britain, lost to her most of the territory in the Middle East, including Southern Syria (Palestine). 

1920 British Mandate over Palestine (established after World War I). “Palestinians” are Jews and Arabs who live side by side. 

1939 WWII. Amin al-Husseini, Grand Mufti of Jerusalem a Palestinian Arab nationalist and Muslim leader in Mandatory Palestine collaborating with Hitler, Mussolini and Nazi regime in order to defeat British in Middle East, and to implement the “Final Solution” for Jews living there.

1945 Germany and Italy lost the war. In Europe, 6 million Jews died in the Holocaust. The victorious states – the USA, the USSR and Great Britain are considering a new state project for Holocaust survivors. 

1947 UN plan to divide Palestine between Jewish and Arab sections. The plan was accepted by the Jews, rejected by the Arab leaders. Never implemented.

1948 The state of Israel is created by a UN resolution. On the first day of independence, Israel was attacked by the armies of Egypt, Jordan, Lebanon, Syria, Saudi Arabia, North Yemen, Iraq and the Arab Liberation Army. Israel won the war. Egypt is occupying the Gaza Strip, Jordan is occupying the West Bank.

1967 The war (known as the Six-Day War) of Israel against the Arab countries of Egypt, Syria, Jordan and Iraq. Israel wins the war, and occupies the Sinai Peninsula as well as the Gaza Strip and the West Bank.

1979 Israeli-Egyptian peace treaty. Egypt recovers the Sinai Peninsula. The Gaza Strip is under Israeli occupation.

1995 Oslo Agreement signed between Israel and the PLO (Palestinian Liberation Organization) headed by Yasser Arafat. Israel is withdrawing from the Gaza Strip. Establishment of the Palestinian Authority – the FIRST EVER Palestinian government in the Gaza Strip and a designated part in the West Bank.

In 2006, Hamas (the Islamic Resistance Movement) seized power in the Gaza Strip, and Fatah (the largest faction of the PLO) rules the West Bank. Since then, Hamas and Fatah have been in constant political and armed conflict.

________________________

PALESTYNA: Fakty 

1516 Imperium Tureckie przez następne 500 lat panuje w Palestynie (zwana Południową Syrią). W tamtych czasach nie było niczego zwanego „państwem palestyńskim”.

1914 Pierwsza wojna światowa – państw Osi (Niemcy, Austria, Imperium Tureckie) przeciwko Aliantom (Wielka Brytania, Francja USA i inne państwa). W 1918 Alianci wygrali wojnę. Turcja traci na rzecz Wielkiej Brytanii większość terytorium na Bliskim Wchodzie, w tym Południową Syrię (Palestynę).

1920 Brytyjski Mandat nad Palestyną (ustanowiony po I wojnie światowej). „Palestyńczycy” to Żydzi i Arabowie żyją obok siebie. 

1939 II wojna światowa. Amin al-Husseini, Wielki Mufti Jerozolimy, palestyński arabski nacjonalista i muzułmański przywódca obowiązkowej Palestyny, współpracujący z Hitlerem, Mussolinim i nazistowskim reżimem w celu zbezczeszczenia Brytyjczyków na Bliskim Wschodzie i wprowadzenia „ostatecznego rozwiązania” dla mieszkających tam Żydów. 

1945 Niemcy i Wlochy przegrywają wojnę. W Europie w Holokauście zginęło 6 milionów Żydów. Zwycięskie państwa – USA, ZSRR i Wielka Brytania rozważają projekt nowego państwa dla ocalonych z Holokaustu.

1947 Plan podziału Palestyny przez ONZ między sekcję żydowską i arabską. Plan został zaakceptowany przez Żydów, odrzucony przez przywódców arabskich. Nigdy nie zrealizowany.

1948 Powstaje państwo Izrael na mocy rezolucji ONZ. W pierwszym dniu odzyskania niepodległości Izrael został zaatakowany przez armie Egiptu, Jordanii, Libanu, Syrii, Arabii Saudyjskiej, Jemenu Północnego, Iraku i Armii Wyzwolenia Arabii. Israel wygrywa wojnę. Egipt okupuje Strefę Gazy, Jordania – Zachodni Brzeg.

1967 Wojna(zwana wojną sześciodniową) Izraela z krajami arabskimi: Egiptem, Syrią, Jordanią i Irakiem. Izrael wygrywa wojnę i okupuje półwysep Synaj oraz Strefę Gazy, i Zachodni Brzeg.

1979 Traktat pokojowy izraelsko-egipski. Egipt odzyskuje Półwysep Synaj. Strefa Gazy pozostaje pod okupacją Izraela.

1995 r. Porozumienie z Oslo podpisane między Izraelem a OWP (Organizacja Wyzwolenia Palestyny) kierowane przez Jasera Arafata. Izrael wycofuje się ze Strefy Gazy. Powstanie Autonomii Palestyńskiej – PIERWSZEGO W HISTORII samorządu palestyńskiego – obejmującego tereny w Strefie Gazy i wyznaczonej części Zachodniego Brzegu. 

2006 roku Hamas (Islamski Ruch Oporu) przejął władzę w Strefie Gazy, a Fatah (największa frakcja OWP) rządzi na Zachodnim Brzegu. Od tego czasu Hamas i Fatah są w ciągłym konflikcie politycznym i zbrojnym.

________________________

ПАЛЕСТИНА: факты 

1516г. Турецкая империя правит Палестиной (известной как Южная Сирия). В те дни не существовало ничего, что называлось бы «палестинским государством».

1914 Первая мировая война: державы оси: Германия, Австрия, Турецкая империя против союзников: Великобритании, Франции, США и других государств. Союзники выигрывают войну. Турция, побежденная Великобританией, уступила ей большую часть территории на Ближнем Востоке, включая Южную Сирию (Палестину). 

1920 Британский мандат над Палестиной (установлен после Первой мировой войны). «Палестинцы» – это евреи и арабы, живущие бок о бок. 

1939 годы Вторая мировая война. Амин аль-Хусейни, верховный муфтий Иерусалима, палестинский арабский националист и лидер мусульман в Подмандатной Палестине, сотрудничавший с Гитлером, Муссолини и нацистским режимом, чтобы противостоять британцам на Ближнем Востоке и реализовать «Окончательное решение» для евреев, живущих там. 

1945 Германия и Италия проигрывают войну. В Европе во время Холокоста погибло 6 миллионов евреев. Страны-победительницы – США, СССР и Великобритания рассматривают новый государственный проект для переживших Холокост. 

1947 г. План ООН по разделу Палестины на еврейскую и арабскую части. План был принят евреями, отвергнут арабскими лидерами. Ни разу не реализовано.

1948 Государство Израиль создано резолюцией ООН. В первый день независимости Израиль подвергся нападению со стороны армий Египта, Иордании, Ливана, Сирии, Саудовской Аравии, Северного Йемена, Ирака и Арабской освободительной армии. Израиль выиграл войну. Египет оккупирует сектор Газа, Иордания оккупирует Западный берег.

1967 Война (известная как Шестидневная война) Израиля против арабских стран Египта, Сирии, Иордании и Ирака. Израиль оккупирует Синайский полуостров, а также сектор Газа и Западный берег.

Израильско-египетский мирный договор 1979 года. Египет возвращает себе Синайский полуостров. Сектор Газа находится под израильской оккупацией.

1995 г. Подписание Соглашения в Осло между Израилем и ООП (Организация освобождения Палестины), возглавляемой Ясиром Арафатом. Израиль уходит из сектора Газа. Создание Палестинской автономии – ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ Палестинское самоуправление в секторе Газа и определенная часть на Западном берегу.

В 2006 году ХАМАС (Исламское движение сопротивления) захватил власть в секторе Газа, а Фатх (крупнейшая фракция ООП) правит Западным берегом. С тех пор ХАМАС и ФАТХ находятся в постоянном политическом и вооруженном конфликте.

Leave a Reply