world

Globally, nearly 1.3 billion adults would not agree to be vaccinated


06.05.2021

Globally, nearly 1.3 billion adults would not agree to be vaccinated, according to a new Gallup poll released Monday.

In the poll, 300,000 adults were surveyed in more than 110 countries. They were asked about the COVID-19 vaccine and how the virus has impacted their livelihoods. Sixty-eight percent of adults from the survey stated that they would get the vaccine if it was available and didn’t cost them anything. About 29% said they would not, and 3% said they were not sure.

Around 1.3 billion people worldwide said that they will not get a COVID-19 vaccine if it became available at no cost, according to a Gallup poll taken in the last six months of 2020 and released May 2nd 2021. The 1.3 billion was a combination of 29 percent, or around three in 10 adults, worldwide who refused to be vaccinated, and another 3 percent who were undecided or refused to answer.

Some of the reasons why people are declining the COVID-19 vaccine include concerns of side effects, vaccine safety and efficacy, the speed at which it was developed, and a lack of trust in pharmaceutical companies, governments, and businesses, particularly those who incentivize people to get the vaccine or mandate a vaccine passport while the vaccine is only granted an emergency use authorization (EUA).

“In addition, mandating vaccines that have not been fully approved and where long-term data is unavailable is not a sound medical or scientific approach,” the AFLDS spokesperson said. “It violates federal and international law. Many people are interested in waiting to see if new research comes that could cut against any EUA that permitted premature rollout of a new type of medication.”

According to the research, medical experts stated that 70 to 90 percent is needed to meet the herd immunity requirement. The concept of herd immunity is that there is enough immunity in a community where a virus really can’t spread too much and people are protected. Herd immunity counts people that have been infected with the virus and naturally recovered, and people who got the vaccine and have the antibodies from that. Those two groups together give us herd immunity.

The rollout of the vaccines may be more challenging in certain countries, where more than 50 percent of people in 20 countries and areas said that they were unwilling to receive a COVID-19 vaccine. These countries are Gabon, Cameroon, Jordan, Hungary, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Russia, Kazakhstan, Kosovo, Senegal, Togo, Cyprus, Czech Republic, North Macedonia, Albania, Poland, Namibia, Lebanon, and Ukraine. Less than 2 percent of the population in eight of the countries have been vaccinated against COVID-19. Sub-Saharan African countries Cameroon and Gabon led the list with the highest percentage of its population refusing the vaccine at 66 percent and 65 percent, respectively.

The Food and Drug Administration (FDA) has so far only issued an emergency authorization to three vaccine manufacturers: Johnson & Johnson, Moderna, and Pfizer-BioNTech. The only treatment the federal regulator has approved for a COVID -19 illness that requires hospitalization and oxygen supplementation is the antiviral agent, Remdesivir.

The FDA states: “Under section 564 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act), when the Secretary of HHS declares that an emergency use authorization is appropriate, FDA may authorize unapproved medical products or unapproved uses of approved medical products to be used in an emergency to diagnose, treat, or prevent serious or life-threatening diseases or conditions caused by CBRN [chemical, biological, radiological, and nuclear] threat agents when certain criteria are met, including there are no adequate, approved, and available alternatives.”


Według nowego sondażu Gallupa opublikowanego w poniedziałek na całym świecie prawie 1,3 miliarda dorosłych nie zgodziłoby się na szczepienie.

W sondażu ankietowano 300 000 dorosłych w ponad 110 krajach. Zapytano ich o szczepionkę COVID-19 i wpływ wirusa na ich źródła utrzymania. Sześćdziesiąt osiem procent dorosłych z ankiety stwierdziło, że dostaliby szczepionkę, gdyby była dostępna i nic ich nie kosztowała. Około 29% stwierdziło, że nie, a 3% stwierdziło, że nie ma pewności.

Około 1,3 miliarda ludzi na całym świecie stwierdziło, że nie otrzyma szczepionki COVID-19, jeśli będzie dostępna bez żadnych kosztów, według sondażu Gallupa przeprowadzonego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 2020 roku i opublikowanego 2 maja 2021 roku. 29 procent, czyli około trzech na 10 dorosłych, na całym świecie odmówiło szczepienia, a kolejne 3 procent było niezdecydowanych lub odmówiło odpowiedzi.

Niektóre z powodów, dla których ludzie odrzucają szczepionkę COVID-19, obejmują obawy dotyczące skutków ubocznych, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki, szybkości, z jaką została opracowana oraz brak zaufania do firm farmaceutycznych, rządów i przedsiębiorstw, szczególnie tych, które zachęcają osób, które mają otrzymać szczepionkę lub zażądać paszportu szczepionki, podczas gdy szczepionka jest przyznawana tylko w przypadku zezwolenia na stosowanie w nagłych wypadkach (EUA).

„Ponadto nakazanie szczepionek, które nie zostały w pełni zatwierdzone i gdzie długoterminowe dane są niedostępne, nie jest rozsądnym podejściem medycznym ani naukowym” – powiedział rzecznik AFLDS. „To narusza prawo federalne i międzynarodowe. Wiele osób jest zainteresowanych czekaniem, aby zobaczyć, czy pojawią się nowe badania, które mogłyby odciąć się od każdego EUA, który pozwoliłby na przedwczesne wprowadzenie nowego rodzaju leku ”.

Według badań eksperci medyczni stwierdzili, że 70 do 90 procent jest potrzebne, aby spełnić wymóg odporności stadnej. Koncepcja odporności stadnej polega na tym, że odporność jest wystarczająca w społeczności, w której wirus naprawdę nie może się zbytnio rozprzestrzeniać, a ludzie są chronieni. Odporność zbiorowa obejmuje osoby, które zostały zakażone wirusem i naturalnie wyzdrowiały, a także osoby, które otrzymały szczepionkę i mają jej przeciwciała. Te dwie grupy razem dają nam odporność stadną.

Wprowadzenie szczepionek może być trudniejsze w niektórych krajach, gdzie ponad 50 procent ludzi w 20 krajach i regionach stwierdziło, że nie chce otrzymać szczepionki COVID-19. Te kraje to Gabon, Kamerun, Jordania, Węgry, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Rosja, Kazachstan, Kosowo, Senegal, Togo, Cypr, Czechy, Macedonia Północna, Albania, Polska, Namibia, Liban i Ukraina. Mniej niż 2 procent populacji w ośmiu krajach zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19. Kraje Afryki Subsaharyjskiej Kamerun i Gabon wiodły na liście z najwyższym odsetkiem populacji odmawiającej szczepienia, odpowiednio 66% i 65%.

Food and Drug Administration (FDA) wydała dotychczas tylko awaryjne zezwolenie tylko trzem producentom szczepionek: Johnson & Johnson, Moderna i Pfizer-BioNTech. Jedynym lekiem zatwierdzonym przez federalny organ regulacyjny w przypadku choroby COVID-19, która wymaga hospitalizacji i uzupełnienia tlenu, jest środek przeciwwirusowy Remdesivir.

FDA stwierdza: „Zgodnie z sekcją 564 federalnej ustawy o żywności, lekach i kosmetykach (ustawa FD&C), gdy Sekretarz HHS ogłosi, że zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach jest właściwe, FDA może zezwolić na niezatwierdzone produkty medyczne lub niezatwierdzone zastosowania zatwierdzonych produktów medycznych do stosowania w nagłych przypadkach do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania poważnym lub zagrażającym życiu chorobom lub stanom wywołanym przez czynniki CBRN [chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe], gdy spełnione są określone kryteria, w tym brak jest odpowiednich, zatwierdzonej, i dostępnej alternatywy ”.


Согласно новому опросу Gallup, опубликованному в понедельник, во всем мире почти 1,3 миллиарда взрослых не согласились бы на вакцинацию.

В ходе опроса было опрошено 300 000 взрослых в более чем 110 странах мира. Их спросили о вакцине COVID-19 и о том, как вирус повлиял на их средства к существованию. Шестьдесят восемь процентов опрошенных взрослых заявили, что они получили бы вакцину, если бы она была доступна и не стоила им ничего. Около 29% заявили, что не будут, а 3% сказали, что не уверены.

Согласно опросу Gallup, проведенному в последние шесть месяцев 2020 года и опубликованному 2 мая 2021 года, около 1,3 миллиарда человек во всем мире заявили, что не получат вакцину от COVID-19, если она станет доступной бесплатно. 29 процентов, или примерно три из 10 взрослых во всем мире, которые отказались от вакцинации, и еще 3 процента, которые затруднились ответить или отказались отвечать.

Некоторые из причин, по которым люди отказываются от вакцины COVID-19, включают опасения по поводу побочных эффектов, безопасности и эффективности вакцины, скорости, с которой она была разработана, а также отсутствие доверия к фармацевтическим компаниям, правительствам и предприятиям, особенно тем, кто стимулирует люди могут получить вакцину или обязать паспорт вакцины, в то время как вакцина выдается только в разрешении на использование в экстренных случаях (EUA).

«Кроме того, введение обязательных вакцин, которые не были полностью одобрены и недоступны долгосрочные данные, не является надежным медицинским или научным подходом», – сказал представитель AFLDS. «Это нарушает федеральное и международное право. Многие люди заинтересованы в том, чтобы увидеть, появятся ли новые исследования, способные противостоять любому EUA, допускающему преждевременное внедрение нового типа лекарств ».

Согласно исследованию, медицинские эксперты заявили, что для обеспечения коллективного иммунитета необходимо от 70 до 90 процентов. Концепция коллективного иммунитета заключается в том, что в сообществе достаточно иммунитета, где вирус действительно не может распространяться слишком широко, а люди защищены. Коллективный иммунитет учитывает людей, которые были инфицированы вирусом и выздоровели естественным путем, и людей, получивших вакцину и получивших от нее антитела. Эти две группы вместе дают нам коллективный иммунитет.

Внедрение вакцины может быть более сложной задачей в некоторых странах, где более 50 процентов людей в 20 странах и регионах заявили, что они не хотят получать вакцину COVID-19. Этими странами являются Габон, Камерун, Иордания, Венгрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Россия, Казахстан, Косово, Сенегал, Того, Кипр, Чешская Республика, Северная Македония, Албания, Польша, Намибия, Ливан и Украина. Менее 2 процентов населения в восьми странах были вакцинированы против COVID-19. Страны Африки к югу от Сахары Камерун и Габон возглавили список с самым высоким процентом населения, отказывающегося от вакцины – 66 процентов и 65 процентов, соответственно.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пока выдало только экстренное разрешение трем производителям вакцин: Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer-BioNTech. Единственное лечение, одобренное федеральным регулирующим органом для лечения заболевания COVID-19, которое требует госпитализации и добавления кислорода, – это противовирусный агент Ремдесивир.

FDA заявляет: «В соответствии с разделом 564 Федерального закона о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах (Закон FD&C), когда секретарь HHS заявляет, что разрешение на экстренное использование является целесообразным, FDA может разрешить использование неутвержденных медицинских продуктов или несанкционированного использования одобренных медицинских продуктов. для использования в чрезвычайных ситуациях для диагностики, лечения или предотвращения серьезных или опасных для жизни заболеваний или состояний, вызванных ХБРЯ [химическими, биологическими, радиологическими и ядерными] опасными агентами, при соблюдении определенных критериев, включая отсутствие адекватных, утвержденных, и доступные альтернативы “.

Categories: world

Tagged as:

1 reply »

  1. Czyli 2/3 światowej populacji chciałoby się zaszczepić. Nie wierzę w ten sondaż. Jest raczej odwrotnie tylko 1/3 chce się szczepić, co zresztą widać po statystykach szczepień w różnych krajach. A jeśli rzeczywiście każą się ludziom doszczepiac co kilka miesięcy, to będzie jeszcze mniej chętnych.

Leave a Reply