Report on the side effects of vaccines in Israel.

Independent Doctors Report on Side Effects of Pfizer Vaccination in Israel.

(The original report is in Hebrew.)

דוח תופעות לוואי אפריל 2021.pdf – Google Drive

The Civil Investigation Committee (which also includes doctors, lawyers and scientists) has published a report on the side effects of vaccines. Among other things, they write:

Death cases

There were 288 death cases in the immediate vicinity of vaccination (90% within 10 days of vaccination). 64% of the victims are men. The Ministry of Health acknowledged only 45 deaths in the immediate vicinity of vaccines.

Overall mortality rate

According to the Central Statistics Office, between January and February 2021, at the height of the vaccination campaign, Israel’s overall mortality rate increased by 22% compared to the two-month average of the previous year. January-February 2021 are the deadliest years of the last decade. The overall mortality rate during this period is the highest compared to the corresponding months in the last 10 years.

The analysis of data in conjunction with information from the Central Statistical Office shows that the mortality rate among vaccinated persons is approximately 1: 5,000 (1: 13,000 at the age of 20-49, 1: 6,000 at the age of 50-35). 69, 1: 1600 aged 70+). This shows that the number of deaths in Israel shortly after vaccination is now around 1000-1100 people.

There is a high correlation between the number of shots per day and the number of deaths per day, up to 10 days, across all age groups.

  • At the age of 20-49 – within 9 days from vaccination until death.
  • At the age of 50-69 – within 5 days from vaccination until death.
  • Ages 70 and over – within 3 days from vaccination until death.

The risk of death after the second dose is greater than the risk of death after the first dose.

Side effects

To date, 2,066 reports of side effects have been received and data is still pouring in. These messages indicate abnormalities in almost every body system. The data also points to an unimaginable gap between official media coverage and what is happening in the real world. The situation looks like “two different worlds” and represents journalists’ inability to feel, identify and report what is happening in the realities in which citizens actually live.

The analysis showed a relatively high level of cardiac dysfunction. 26% of all heart disease occurred in young people under the age of 40, with myocarditis or pericarditis being the most common diagnosis in these cases. There has also been a high frequency of massive vaginal bleeding, neurological disorders, and skeletal and skin injuries. A significant number of adverse reaction reports are directly or indirectly related to hypercoagulability (myocardial infarction, stroke, miscarriage, reduced blood flow in the extremities, pulmonary embolism).


Raport niezależnych lekarzy na temat poszczepiennych skutków ubocznych w przypadku szczepionki Pfizer w Izraelu.

Oryginalny raport jest w języku hebrajskim.

דוח תופעות לוואי אפריל 2021.pdf – Google Drive

Komisja Dochodzenia Cywilnego (w skład której wchodzą również lekarze, prawnicy i naukowcy) opublikowała raport na temat skutków ubocznych szczepień. Piszą między innymi:

Przypadki mierci

Zgłoszono 288 przypadków zgonów w okresie poszczepiennym (90% w ciągu 10 dni po szczepieniu). 64% z nich to mężczyźni. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zaledwie 45 zgonach w okresie poszczepiennym.

Ogólny wskaźnik śmiertelności

Według Centralnego Urzędu Statystycznego, w okresie od stycznia do lutego 2021 r., W szczycie kampanii szczepień, ogólny wskaźnik śmiertelności w Izraelu wzrósł o 22% w porównaniu ze średnią z dwóch miesięcy w poprzednim roku. Styczeń-luty 2021 to najbardziej śmiercionośny okres ostatniej dekady. Ogólny współczynnik umieralności w tym okresie jest najwyższy w porównaniu z odpowiednimi miesiącami w ostatnich 10 latach.

Z analizy danych w połączeniu z informacjami z GUS wynika, że ​​śmiertelność wśród zaszczepionych wynosi około 1: 5000 (1:13000 w wieku 20-49 lat, 1: 6000 w wieku wiek 50-35 lat). 69, 1: 1600 w wieku 70+). Z tego wynika, że ​​liczba zgonów w Izraelu wkrótce po szczepieniu wynosi obecnie około 1000-1100 osób.

Występuje wysoka korelacja między liczbą dziennych zaszczepień a liczbą zgonów dziennie, do 10 dni, we wszystkich grupach wiekowych.

  • W wieku 20-49 lat – w ciągu 9 dni od daty szczepienia do śmierci.
  • W wieku 50-69 lat – w ciągu 5 dni od daty szczepienia do śmierci.
  • W wieku 70 lat i więcej – w ciągu 3 dni od daty szczepienia do śmierci.

Ryzyko śmierci po drugiej dawce jest większe niż ryzyko zgonu po pierwszej dawce.

Do chwili obecnej otrzymano 2066 zgłoszeń skutków ubocznych, ale dane nadal napływają. Te komunikaty wskazują na nieprawidłowości w prawie każdym układzie ciała. Dane te wskazują również na niewyobrażalną lukę między oficjalnymi doniesieniami mediów a tym, co dzieje się w prawdziwym świecie. Sytuacja wygląda jak „dwa różne światy” i reprezentuje niezdolność dziennikarzy do odczuwania, identyfikowania i relacjonowania tego, co dzieje się w rzeczywistości, w której faktycznie żyją obywatele.

Analiza wykazała stosunkowo wysoki poziom zaburzeń pracy serca. 26% wszystkich chorób serca wystąpiło u młodych ludzi w wieku poniżej 40 lat, przy czym najczęstszym rozpoznaniem w tych przypadkach było zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie osierdzia. Odnotowano również dużą częstość masywnych krwawień z pochwy, zaburzeń neurologicznych oraz urazów szkieletowych i skórnych. Znaczna liczba zgłoszeń działań niepożądanych jest bezpośrednio lub pośrednio związana z nadkrzepliwością (zawał serca, udar, poronienia, upośledzenie przepływu krwi w kończynach, zatorowość płucna).


Отчет независимых врачей о побочных эффектах вакцин от компании Pfizer в Израиле.

Гражданская расследовательская комиссия (которая состоит также из врачей, адвокатов и ученых) опубликовала отчет побочных эффектов вакцинации. 

Оригинальный отчет на иврите.

דוח תופעות לוואי אפריל 2021.pdf – Google Drive

Среди прочего, они пишут:

– Мы получили 288 сообщений о смерти в непосредственной близости от прививки (90% в течение 10 дней после вакцинации). 64% из них – мужчины. В минздраве знают лишь о 45 смертях в непосредственной близости от прививки.

– Согласно данным Центрального Статистического Бюро, в период с января по февраль 2021 года, в разгар кампании вакцинации, общий уровень смертности в Израиле увеличился на 22% по сравнению со средним уровнем смертности за два месяца в предыдущем году. Январь-Февраль 2021 года – самые смертоносные за последнее десятилетие. Общий уровень смертности за этот период самый высокий по сравнению с соответствующими месяцами за последние 10 лет.

– Из анализа данных, в сочетании с информацией Центрального Статистического Бюро, получается, что уровень смертности среди вакцинированных составляет примерно в 1:5000 (1:13000 в возрасте 20-49 лет, 1:6000 в возрасте 50-35 лет). 69, 1:1600 в возрасте 70+). Из этого следует, что количество смертей в Израиле вскоре после вакцинации составляет в настоящее время около 1000-1100 человек.

– Существует высокая корреляция между количеством прививок в день и количеством смертей в день, в диапазоне до 10 дней, во всех возрастных группах.

  • В возрасте 20-49 лет – в течение 9 дней от даты вакцинации до смерти.
  • В возрасте 50-69 лет – в течение 5 дней от даты вакцинации до смерти.
  • В возрасте 70 лет и старше – в течение 3 дней от даты вакцинации до смерти.

– Риск смерти после второй дозы выше, чем риск смерти после первой дозы.

– На сегодня получено 2066 сообщений о побочных эффектах, и данные продолжают поступать. Эти сообщения указывают на нарушения почти в каждой системе организма. Эти данные также подчеркивают немыслимый разрыв между официальными сообщениями СМИ и тем, что происходит в реальном мире. Ситуация выглядит как «два разных мира» и представляет собой неспособность журналистов почувствовать, идентифицировать и сообщить о том, что происходит в реальности, в которой на самом деле живут граждане.

– Анализ выявил относительно высокий уровень сердечных нарушений. 26% всех сердечных нарушений произошли у молодых людей в возрасте до 40 лет, при этом наиболее частым диагнозом в этих случаях является миокардит или перикардит.

– Также наблюдалась высокая частота массивных вагинальных кровотечений, неврологических нарушений и повреждений скелета и кожи.

– Значительное количество сообщений о побочных эффектах прямо или косвенно связано с гиперкоагуляцией (инфаркт, инсульт, выкидыши, нарушения кровотока в конечностях, тромбоэмболия легочной артерии).


Leave a Reply