CoVid19 virus variant affects vaccinated people eight times more than unvaccinated people: Study

[English – polski – русский]

A study from Tel Aviv University found that a South African variant of the CoVid19 virus affects people vaccinated with the Pfizer shot more than unvaccinated people.The study, which has not yet been peer-reviewed, indicated that the B.1.351 variant of the virus was found eight times more in individuals who were vaccinated—or 5.4 percent against 0.7 percent—against those who were not vaccinated. Clalit Health Services, a top Israeli health-care provider, also helped in the study.

“We found a disproportionately higher rate of the South African variant among people vaccinated with a second dose, compared to the unvaccinated group,” said Adi Stern of Tel Aviv University. “This means that the South African variant is able, to some extent, to break through the vaccine’s protection.

”The study looked at 400 people who received at least one shot of the Pfizer/BioNTech vaccine and had contracted the COVID-19 variant and compared them to the same number of people who were infected and unvaccinated. Moderna’s vaccine is also used in Israel, but it was not included in the study.

“It is the first in the world to be based on real-world data, showing that the vaccine is less effective against the South Africa variant, compared to both the original virus and the British variant,” said Professor Ran Balicer, director of research at Clalit, according to news reports.Stern said the study’s findings came as a surprise.“Based on patterns in the general population, we would have expected just one case of the South African variant, but we saw eight,”

Stern told the Times of Israel. “Obviously, this result didn’t make me happy.”

He added, “Even if the South African variant does break through the vaccine’s protection, it has not spread widely through the population.”He continued: “These preliminary findings necessitates close continued attention to the dissemination of this strain in Israel, emphasizing the need for epidemiological monitoring and systematic sequencing, in order to contain further spread of the South African variant in Israel.

”The South African variant accounted for less than one percent of all COVID-19 cases in Israel, reported AFP, citing the study.“This means that the Pfizer-BioNtech vaccine, though highly protective, probably does not provide the same level of protection against the South African (B.1.351) variant of the coronavirus,” the study said.


Mutacja wirusa CoVid19 osiem razy częsciej infekuje zaszczepionych ludzi niż nieszczepionych.


Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Tel Awiwie wykazało, że południowoafrykański wariant wirusa CoVid19 częściej dotyka ludzi którym podano szczepionkę Pfizera niż osoby niezaszczepione. Badanie wykazało, że wariant B.1.351 wirusa został znaleziony osiem razy częściej u osób zaszczepionych – lub 5,4% w porównaniu z 0,7% – w porównaniu z osobami, które nie zostały zaszczepione. W badaniu pomogła również firma Clalit Health Services, czołowy izraelski dostawca usług zdrowotnych.


„Stwierdziliśmy nieproporcjonalnie wyższy odsetek odmian południowoafrykańskich wśród osób zaszczepionych drugą dawką w porównaniu z grupą niezaszczepioną” – powiedział Adi Stern z Uniwersytetu w Tel Awiwie. „Oznacza to, że wariant południowoafrykański jest w stanie do pewnego stopnia przebić się przez ochronę szczepionki”.


W badaniu przyjrzano się 400 osobom, które otrzymały co najmniej jeden zastrzyk szczepionki Pfizer / BioNTech i zakontraktowały wariant COVID-19, i porównano je z taką samą liczbą osób, które były zarażone i niezaszczepione. Szczepionka Moderna jest również stosowana w Izraelu, ale nie została uwzględniona w badaniu.


„Jest to pierwsza na świecie metoda oparta na rzeczywistych danych, które pokazują, że szczepionka jest mniej skuteczna przeciwko wariantowi z Republiki Południowej Afryki w porównaniu zarówno z oryginalnym wirusem, jak i wariantem brytyjskim” – powiedział profesor Ran Balicer, dyrektor ds. Badań w Clalit, według doniesień prasowych.
Stern powiedział, że wyniki badania były zaskoczeniem.


„Opierając się na wzorcach w populacji ogólnej, spodziewaliśmy się tylko jednego przypadku wariantu południowoafrykańskiego, ale widzieliśmy osiem” – powiedział Stern w wywiadzie dla Times of Israel. „Oczywiście ten wynik mnie nie uszczęśliwił”. Dodał: „Nawet jeśli wariant południowoafrykański przełamie ochronę szczepionki, nie rozprzestrzenił się on szeroko w populacji”.


Kontynuował: „Te wstępne odkrycia wymagają nieustannej uwagi na rozpowszechnianie tego szczepu w Izraelu, podkreślając potrzebę monitorowania epidemiologicznego i systematycznego sekwencjonowania w celu powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się odmiany południowoafrykańskiej w Izraelu”.

Odmiana południowoafrykańska stanowiła mniej niż jeden procent wszystkich przypadków COVID-19 w Izraelu, podaje AFP, cytując badanie.


Вариант вируса CoVid19 поражает вакцинированных людей больше, чем невакцинированных.

Исследование, проведенное в Тель-Авивском университете, показало, что южноафриканский вариант вируса CoVid19 с большей вероятностью повлияет на людей, вакцинированных вакциной Pfizer, чем на невакцинированных.Исследование показало, что вариант B.1.351 вируса обнаруживается в восемь раз чаще у вакцинированных людей – или 5,4% по сравнению с 0,7% – по сравнению с теми, кто не был вакцинирован. Clalit Health Services, ведущий израильский поставщик медицинских услуг, также помог в исследовании.

«Мы обнаружили непропорционально большую долю южноафриканских сортов среди вакцинированных второй дозой по сравнению с невакцинированной группой», – сказал Ади Стерн из Тель-Авивского университета. «Это означает, что южноафриканский вариант в некоторой степени способен пробить вакцинацию».

В исследовании приняли участие 400 человек, которые получили хотя бы одну инъекцию Pfizer / BioNTech и заразились вариантом COVID-19, и сравнили их с таким же количеством людей, которые были инфицированы и не вакцинированы. Вакцина Moderna также используется в Израиле, но не была включена в исследование.

«Это первый в мире метод, основанный на реальных данных, показывающих, что вакцина менее эффективна против южноафриканского варианта по сравнению как с исходным вирусом, так и с британским вариантом», – сказал профессор Ран Балисер, директор по исследованиям компании «Клалит», согласно сообщениям прессы.

Стерн сказал, что результаты исследования стали неожиданностью.

«Основываясь на структуре населения в целом, мы ожидали только один случай южноафриканского варианта, но мы увидели восемь», – сказал Стерн Times of Israel. «Конечно, этот результат меня не порадовал». Он добавил: «Даже если южноафриканский вариант нарушил защиту вакцины, он не получил широкого распространения среди населения».

Он продолжил: «Эти первоначальные результаты требуют постоянного внимания к распространению этого штамма в Израиле, подчеркивая необходимость эпидемиологического мониторинга и систематического секвенирования для сдерживания дальнейшего распространения южноафриканского сорта в Израиле».

На долю южноафриканского штамма приходилось менее одного процента всех случаев COVID-19 в Израиле, сообщает AFP со ссылкой на исследование.

Leave a Reply