World

New EU budget plan to generate 500 billion euros investment.

401233_abig.jpg

EU countries have agreed on the shape of laws allowing for the extension of the European Fund for Strategic Investment by 2020. With the increase of guarantees from the EU budget plan will help generate 500 billion euros investment.

– This is very good news for Europe, it is a wise move, because you see that the monetary policy, which is the same “Reprinting the money” does not work, does not translate into the real economy, and projects the plan Juncker have a direct impact on investment – said journalists on Tuesday in Brussels, Deputy Prime Minister, Minister of finance and development Mateusz Morawiecki.

The European Fund for Strategic Investment (EFIS) is an instrument through which – as originally planned, the European Commission – to mid-2018. In the EU economy is to be invested 315 billion euros. It is based on a system of guarantees designed to attract investors to plunk funds to riskier projects.

The EC has already announced several months ago that the idea works, therefore, propose an extension to the end of 2020. On Tuesday, finance ministers of the EU agreed on a common position to work on legislation in this matter with the European Parliament.

With the extension EFIS till 2020, this instrument is designed to help you generate investments worth 500 billion euros. To make this possible, detailed regulations provide for an increase in the guarantee from the EU budget for the fund from the current 16 to 26 billion euros, and increase the contribution of the European Investment Bank (EIB) projects from 5 to 7.5 billion euros.

The compromise between the Member States also provides for “the strengthening of the geographical scope of the plan.” It is about providing more intensive implementation of EFIS in less developed regions. From conducted on behalf of the European Commission’s analysis of EY that the June 91 percent. resources within the EFIS was directed to Western European countries (EU15), and only 9 percent. the countries that joined the EU since 2004.

Help balance the action plan, the European Commission chief Jean-Claude Juncker is easier to combine it with other sources of funding, such as the European Structural Funds and investment program Horizon 2020 and the “Connecting Europe”.

In addition, the ministers plan to include a plan for sectors such as agriculture, forestry, fisheries, and sectors eligible for support from the European Investment Bank in the less developed regions of the EU. Currently, projects could be implemented in the transport, energy, broadband infrastructure, education, health care, research and risky financing for small and medium-sized businesses.

The proposal of the EU Council also stipulates that at least 40 percent. projects using the EFIS should finance activities related to climate protection.

After a poor start Poland began to better cope with the efforts for funds for stimulating investment plan Juncker. Statistics November give us seventh place in the EU in terms of value of projects approved by the EIB and financed by the European Fund for Strategic Investment.

– Poland has collected projects in the amount of 11 billion zł. We are ready with new projects, 47 projects presented for the analysis of the European Investment Bank – stressed Morawiecki.

To be able to start negotiations over the legislation, which the ministers to develop a common position, his position must develop a European Parliament. Only after the compromise of the EU Council and the European Parliament will be possible to adopt the regulation.


Państwa unijne porozumiały się co do kształtu przepisów pozwalających na przedłużenie działania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych do 2020 r. Dzięki zwiększeniu środków na gwarancje z budżetu UE plan ma pomóc wygenerować 500 mld euro inwestycji.

– To jest bardzo dobra wiadomość dla Europy, to mądry krok, dlatego, że widać, iż polityka monetarna, czyli samo “dodrukowywanie pieniędzy” nie działa, nie przekłada się na gospodarkę realną, natomiast projekty z planu Junckera mają bezpośredni wpływ na inwestycje – powiedział we wtorek dziennikarzom w Brukseli wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS) to instrument, dzięki któremu – jak początkowo planowała Komisja Europejska – do połowy 2018 r. w unijną gospodarkę ma być zainwestowane 315 mld euro. Oparty jest na systemie gwarancji mających przyciągać inwestorów do wyłożenia środków na bardziej ryzykowne projekty.

KE już kilka miesięcy temu ogłosiła, że pomysł się sprawdza, dlatego zaproponuje jego przedłużenie do końca 2020 r. We wtorek ministrowie finansów państw unijnych uzgodnili wspólne stanowisko do prac nad przepisami w tej sprawie z Parlamentem Europejskim.

Dzięki przedłużeniu EFIS do 2020 r. instrument ten ma pomóc w wygenerowaniu inwestycji o wartości 500 mld euro. Aby to umożliwić, szczegółowe regulacje przewidują zwiększenie gwarancji z budżetu UE dla funduszu z obecnych 16 do 26 mld euro, a także zwiększenie wkładu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w projekty z 5 do 7,5 mld euro.

Kompromis pomiędzy państwami członkowskimi przewiduje też “wzmocnienie zasięgu geograficznego planu”. Chodzi o zapewnienie intensywniejszego wdrażania EFIS w regionach słabiej rozwiniętych. Z przeprowadzonej na zlecenie KE analizy firmy EY wynika, że do czerwca 91 proc. zasobów w ramach EFIS było kierowane do krajów zachodniej Europy (UE15), a tylko 9 proc. do państw, które przystąpiły do UE od 2004 r.

Pomóc w zrównoważeniu działania planu szefa KE Jean-Claude’a Junckera ma ułatwienie łączenia go z innymi źródłami finansowania, takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program Horyzont 2020 oraz instrument “Łącząc Europę”.

Dodatkowo ministrowie przewidują włączenie do planu takich sektorów jak rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, a także sektory kwalifikujące się do wsparcia z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w mniej rozwiniętych regionach UE. Obecnie projekty mogły być realizowane w transporcie, energetyce, infrastrukturze szerokopasmowej, edukacji, opiece zdrowotnej, badaniach oraz ryzykownym finansowaniu dla małych i średnich firm.

Propozycja Rady UE przewiduje też, że co najmniej 40 proc. projektów realizowanych przy pomocy EFIS powinno finansować działania związane z ochroną klimatu.

Po słabym początku Polska zaczęła lepiej sobie radzić ze staraniem się o środki na pobudzanie inwestycji z planu Junckera. Statystyki z listopada dają nam siódme miejsce w UE pod względem wartości projektów zatwierdzonych przez EBI i finansowanych przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych.

– Polska ma zgromadzone projekty w wysokości 11 mld zł. Jesteśmy gotowi z kolejnymi projektami, przedstawiliśmy 47 projektów do analizy do Europejskiego Banku Inwestycyjnego – podkreślił Morawiecki.

Aby można było rozpocząć negocjacje nad przepisami, co do których ministrowie wypracowali wspólne stanowisko, swoją pozycję musi wypracować też Parlament Europejski. Dopiero po kompromisie Rady UE i PE możliwe będzie przyjęcie regulacji.

http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/plan-junckera-przedluzenie-efis-mateusz,80,0,2213712.html


Categories: World

Tagged as: ,

Leave a Reply