News

Nawet trzy lata więzienia grożą za urzędnicze bezprawie

Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa 
na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, popełnia przestępstwo.

Trzy lata więzienia oraz dziesięć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. Taki bardzo surowy wyrok usłyszał w ostatnim czasie Mariusz Kamiński – były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zdaniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia ten surowy wyrok to skutek nadużycia prawa, jakiego dopuścił się Mariusz Kamiński w trakcie pełnienia funkcji publicznej. Sąd uznał, że w trakcie wykonywania zadań związanych z operacją CBA w tzw. aferze gruntowej były szef tej służby dopuścił się m.in. tzw. przestępstwa bezprawia urzędniczego z art. 231 par. 1 kodeksu karnego.

Kiedy 
odpowiedzialność

Nie oceniając sprawy Mariusza Kamińskiego ani wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy- Śródmieścia, który zapadł w tej sprawie, warto zastanowić się, za jakie zachowania urzędnik może na tak długi okres trafić do więzienia.

Funkcjonariusze publiczni, a więc m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, mają obowiązek rzetelnego wykonywania swoich obowiązków służbowych. Swoimi działaniami nie mogą oni narażać na szkodę interesów państwa i określonych osób. Jeżeli nie wywiążą się z tego obowiązku, to mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 231 par. 1 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, popełnia przestępstwo. Grożą za nie nawet trzy lata pozbawienia wolności.

Pracę trzeba wykonywać rzetelnie

W toku prowadzonego postępowania trzeba przede wszystkim udowodnić, że urzędnik przekroczył swoje uprawnienia lub nie dopełnił ciążących na nim obowiązków. Przekroczenie uprawnień może przejawiać się w dwóch formach. Pierwsza – to działanie w granicach uprawnień, lecz niezgodnie z prawnymi warunkami czynności funkcjonariusza publicznego.

Przykład

Urzędnik ma formalne uprawnienie do wydania zgody na organizację imprezy masowej. W konkretnej sytuacji wydaje ją, chociaż nie było ku temu żadnych podstaw, a więc wbrew przepisom.

Druga forma – przekroczenie uprawnień przybiera postać działania nieleżącego w zakresie uprawnień funkcjonariusza publicznego, lecz ma to związek z pełnioną przez niego funkcją publiczną i stanowi wykorzystanie wynikających z tej funkcji uprawnień.

Przykład

Urzędnik prowadzi sprawę przedsiębiorcy zalegającego z zapłatą podatku i podejmuje decyzję o zablokowaniu jego rachunków bankowych, 
jednak po spotkaniu z przedsiębiorcą zwalnia te rachunki. Tymczasem decyzja taka mogła być wydana wyłącznie przez jego naczelnika.

Natomiast niedopełnienie obowiązku może polegać na zaniechaniu wykonania obowiązku bądź nienależytym jego wykonaniu. Pierwsza sytuacja wystąpi wtedy, gdy urzędnik w ogóle nie wykona swoich służbowych zadań. Druga będzie miała miejsce, gdy przystąpi on do ich realizacji, jednak zrobi to nienależycie.

http://prawo.rp.pl/artykul/1193184.html

Categories: News

Tagged as:

Leave a Reply